સિદ્ધાંતસાર

શ્રીગુરુ ગિરિધરલાલ પદપંકજ કરત પ્રણામ;

અખિલ અમંગલ હરન હુઇ જન મન પૂરન કામ. (૧)

ગ્રંથ ઘને સિદ્ધાન્તકે હૈં પર અતિ વિસ્તાર,

તાતેં લઘુ વિસ્તારમે કહૂં સારકો સાર. (૨)

મૂલ પુરુષ શ્રીજી સદા મહાપ્રભુ પ્રાપ્તિ ઉપાય,

એક વિચારત વસ્તુ દુહુ તદપિ ગુરુ ગુરુરાય. (૩)

શ્રીવલ્લભકો દ્રઢાશ્રય સબ સાધન સુખમૂલ,

અમિતાપરાધ અક્ષમ ક્ષમા કરિ હરિ રહ અનુકૂલ. (૪)

હરિ સંબંધી વસ્તુ સબ, સ્વલ્પાપાર પ્રભાવ;

પૈ જસ ઇચ્છા જહં જબૈ તાહિ તિતો દરસાવ. (૫)

નિશ્ચૈ ઇકહુ ન જાય કહિ સબમેં લાગત ખાંચ,

ચાહે સોહિ ઇશ્વર કરૈ યહી બાત ઇક સાંચ. (૬)

Advertisements